Taisyklės

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI AUKCIONAS.LT SVETAINĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

 1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS

1.1. Šios Bendrosios naudojimosi aukcionas.lt svetainės teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Išmani sistema“, juridinio asmens kodas 304171927, adresas Smėlio g. 27-18, LT-10323 Vilnius, el. pašto adresas info@ismanisistema.lt (toliau – aukcionas.lt), pirkėjų, kurie perka prekes (toliau – Pirkėjas), bei pardavėjų, kurie parduoda prekes (toliau – Pardavėjai), naudodamiesi aukcionas.lt sukurta skelbimų platforma (toliau – Platforma), teises ir pareigas, atsakomybę, nustato skelbimams apie parduodamas prekes keliamus reikalavimus, reglamentuoja pirkimo-pardavimo procesą bei Platformoje vykdomo pirkimo-pardavimo proceso tvarką.

1.2. Pardavėjų ir aukcionas.lt tarpusavio teises ir pareigas taip pat reglamentuoja sudaryta aukcionas.lt paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis). Taisyklės yra neatskiriama Sutarties dalis. Aiškinant Sutarties ir/ar Taisyklių sąlygas, šių dokumentų nuostatos turi būti vertinamos bendrai, atsižvelgiant į aukcionas.lt teikiamų paslaugų kontekstą. Esant prieštaravimų tarp Taisyklių ir Sutarties sąlygų, viršenybė taikoma Sutartyje nustatytoms sąlygoms.

1.3. Aukcionas.lt, Pirkėjų ir Pardavėjų (toliau visi kartu – Šalys) teisės ir pareigos taip pat reguliuojamos galiojančiais LR teisės aktais.

1.4. Naudodamiesi Portalu, patvirtinate, kad esate susipažinę su Taisyklėmis, su jomis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis. Jei Pirkėjas ar Pardavėjas nesutinka su Taisyklėmis ar jų atskirais punktais ir nesutinka įsipareigoti besąlygiškai jų laikytis, toks asmuo neturi teisės naudotis Platforma.

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.6. Naudojimasis Portalu apima visus ir bet kokius Šalių veiksmus Platformoje, tame tarpe bet neapsiribojant skelbimų talpinimu, redagavimu, skelbimų skaitymu, atsiliepimų ir komentarų rašymu, bet kokių duomenų per Platformą siuntimu ir gavimu, tiesioginiu Pirkėjo ir Pardavėjo komunikavimu per Platformą bei kitų veiksmų atlikimu Platformoje.

 1. AUKCIONAS.LT TEIKIAMOS PASLAUGOS

2.1. Aukcionas.lt Platforma sukurta siekiant sudaryti palankias bei saugias sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims vykdyti prekių pirkimą-pardavimą.

2.2. Platforma gali būti naudojama bet kokių, Taisyklėse ir LR teisės aktuose neuždraustų prekių prekybai.

2.3. Perkant prekes Platformoje, pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma tiesiogiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Aukcionas.lt nėra tokios sutarties šalis, neprisiima iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančių teisių ir pareigų ir neveikia kaip vienos ar abiejų pirkimo-pardavimo sutarties šalių atstovas.

2.4. Aukcionas.lt sukūrė Platformą, kurios tikslas ir paskirtis paprastai, saugiai ir patogiai įsigyti kito asmens parduodamą prekę. Aukcionas.lt gali padėti Pirkėjui ir Pardavėjui spręsti kilusius ginčus, nepavykus išspręsti ginčo taikiai, atskleisti pirkimo-pardavimo sutarties šalims aukcionas.lt turimą informaciją apie Pirkėją ir Pardavėją.

2.5. Aukcionas.lt nekontroliuoja kaip yra vykdoma sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, negarantuoja, kad ji bus įvykdyta tinkamai bei negarantuoja prekių būklės atitikimo skelbiamai informacijai, prekių tikrumo, kokybės, taip pat aukcionas.lt negarantuoja, kad Pirkėjas, sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį, tinkamai sumokės už prekes.

 1. KAS GALI NAUDOTIS AUKCIONAS.LT PLATFORMA IR KOKIU TISKLU

3.1. Aukcionas.lt Platforma gali naudotis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tai reiškia, kad pirkti ar parduoti prekes Platformoje bet kuris to pageidaujantis asmuo.

3.2. Platforma leidžiama naudotis tik pilnamečiams fiziniams asmenims. Jaunesni nei 18 (aštuoniolikos) metų fiziniai asmenys, norėdami įsigyti prekes, parduodamas Platformoje, turėtų kreiptis į tėvus arba globėjus dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

3.3. Aukcionas.lt siekia minimizuoti sukčiavimo galimybes Platformoje, todėl Platforma gali naudotis tik asmenys, aukcionas.lt nustatyta tvarka identifikavę savo tapatybę.

3.4. Platforma gali būti naudojama tiek asmenų prekes parduodančių verslo tikslais, tiek vienkartiniams pardavimams atlikti.

 1. KAIP TAPTI PARDAVĖJU PLATFORMOJE

4.1. Pardavėju gali būti tik Platformoje registruotas asmuo, kuriuo tapatybę yra nustatęs aukcionas.lt.

4.2. Pardavėjas, ketinantis naudotis Platforma, turi turėti atidarytą Paysera mokėjimo sąskaitą ir Payserą paskyrą. Turėdamas Paysera paskyrą, Pardavėjas galės prisijungti prie aukcionas.lt Platformos ir Paysera pagalba patvirtinti savo tapatybę.

4.3. Asmuo gali pradėti naudotis Platforma tik po to, kai Platformoje patvirtinama Pardavėjo tapatybę. Pardavėjas jungdamasis kaip fizinis asmuo, savo tapatybę turi patvirtindamas prisijungdamas prie savo asmeninės Paysera paskyros, o jungdamasis kaip juridinis asmuo – turi jungtis su juridinio asmens Paysera paskyra.

4.4. Patvirtinęs savo tapatybę, Pardavėjas Platformoje galės suvesti, keisti kitus savo duomenis.

4.5. Tokie reikalavimai yra nustatyti tam, kad aukcionas.lt galėtų apsaugoti Pirkėjų interesus ir apriboti galimybę Platforma naudotis sukčiavimo tikslais.

4.6. Pardavėjo registracija Platformoje nebus tvirtinama tokiais atvejais:

4.6.1. Pardavėjas jau buvo pašalintas iš Platformos už Taisyklių, Sutarties ar LR teisės aktų pažeidimą ir aukcionas.lt neturi duomenų leidžiančių manyti, kad Pardavėjas daugiau nepažeis Taisyklių, Sutarties ar LR teisės aktų naudodamasis Platforma;

4.6.2. viešojoje erdvėje skalbiama informacija apie Pardavėjo galimai neteisėtus veiksmus, netinkamai įvykdytus sandorius, iškeltas bylas teisme ar vykstančius ginčus Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje;

4.6.3. kitais atvejais, kai aukcionas.lt mano, jog bendradarbiavimas su Pardavėju gali sukelti neigiamų padarinių aukcionas.lt ir Pirkėjų teisėms, taip pat aukcionas.lt ar Platformos reputacijai.

 1. KAIP TAPTI PIRKĖJU PLATFORMOJE

5.1. Peržiūrėti Platformoje patalpintus skelbimus gali bet kuris to pageidaujantis asmuo. Tačiau sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis per Platformą, rašyti komentarus ar atsiliepimus Platformoje ar bendrauti su Pardavėju Platformos pagalba gali tik registruoti Pirkėjai.

5.2. Jei Pirkėjas yra užsiregistravęs kaip Pardavėjas, Pirkėjui nieko papildomai atlikti nereikia.

5.3. Naujas Pirkėjas, norėdamas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį Platformoje, turi užpildyti registravimosi formą ir suvesti savo asmens duomenis Platformoje. Suvedus prašomus duomenis, Pirkėjui bus sukurta asmeninė paskyra.

5.4. Atkreiptinas dėmesys, kad aukcionas.lt nereikalauja Pirkėjų patvirtinti tapatybės, jungiantis prie Paysera paskyros, todėl Pardavėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai priimdami sprendimą dėl pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tvarkos.

5.5. Aukcionas.lt turi teisę tiek Pirkėjo registracijos metu, tiek bet kuriuo metu po registracijos, paprašyti pateikti Pirkėjo tam tikrus duomenis, dokumentus ar atlikti veiksmus, kurių pasėkoje aukcionas.lt galėtų identifikuoti Pirkėjo tapatybę.

5.6. Pirkėjui asmeninė paskyra nėra sukuriama ir registracija gali būti atmetama, jei aukcionas.lt nustato, kad:

5.6.1. Pirkėjas jau buvo pašalintas iš Platformos už Taisyklių, Sutarties ar LR teisės aktų pažeidimą ir aukcionas.lt neturi duomenų leidžiančių manyti, kad Pirkėjas daugiau nepažeis Taisyklių, Sutarties ar LR teisės aktų naudodamasis Platforma;

5.6.2. Pirkėjas registruodamasis pateikė klaidingus savo asmens duomenis, taip siekdamas nuslėpti savo asmens tapatybę;

5.6.3. Pirkėjas nepateikia duomenų ar neatlieka veiksmų, kurių prašo aukcionas.lt norėdamas identifikuoti Pirkėjo tapatybę.

 1. TAISYKLIŲ, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKOS PATVIRTINIMAS IR KITŲ DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS

6.1. Pirkėjai naudotis Platforma gali tik po to kai patvirtina, kad susipažino, sutinka su Taisyklių ir Asmens duomenų tvarkymo politikos nuostatomis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

6.2. Pardavėjai naudotis Platforma gali tik po to kai patvirtina, kad susipažino, sutinka su Taisyklių, Asmens duomenų tvarkymo politikos ir Sutarties nuostatomis bei įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Pardavėjai šiame punkte nurodytą patvirtinimą išreiškia prisijungę prie jiems sukurtos paskyros Platformoje bei pažymėję savo patvirtinimus ir elektroniniu būdu patvirtindami Sutartį. Visi Pardavėjo Platformos paskyroje atlikti veiksmai – sutarčių, taisyklių patvirtinimai, pranešimų išsiuntimas, prilyginami pasirašymui ir pateikimui aukcionas.lt raštu bei turi tokią pačią galią kaip pasirašyti ranka ir pateikti aukcionas.lt kaip fizinis atspausdintas dokumentas.

6.3. Išskirtiniais atvejais aukcionas.lt gali paprašyti Pirkėjo arba Pardavėjo patvirtinti Taisykles ar Sutartį kitais būdais nei nurodyti taisyklių 6.1. ir 6.2. punktuose. Aukcionas.lt gali paprašyti pateikti šiuos dokumentus pasirašytus ranka (pateikiant originalus arba skanuotas kopijas), el. parašu ar kitais būdais, leidžiančiais identifikuoti pasirašiusį asmenį.

 1. NAUDOJANTIS AUKCIONAS.LT PLATFORMA DRAUDŽIAMA

7.1. Kelti skelbimus, kuriuose būtų bandoma parduoti prekes, kurių prekybą Lietuvos Respublikoje uždrausta;

7.2. Publikuoti medžiagą arba nuotraukas kurstančias rasinę, tautinę, etninę, religinę nesantaiką arba neapykantą;

7.3. Publikuoti pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;

7.4. Nurodyti kitų asmenų asmens duomenis registruojantis Platformoje, naudoti kitų asmenų atvaizdą;

7.5. Pažeisti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes, o Pardavėjas privalo laiku išsiųsti parduotas prekes. Šių sąlygų gali būti nesilaikoma tik tuo atveju, jei kita pirkimo-pardavimo sutarties šalis aiškiai pažeidė savo įsipareigojimus;

7.6. Naudotis Platforma kitais nei pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo tikslais. Draudžiama be tikslo rašyti komentarus, atsiliepimus, komunikuoti su Pardavėjais neturint ketinimo pirkti jų parduodamų prekių;

7.7. Skelbti melagingą, netikslią, klaidinančią informaciją, naudoti parduodamų prekių nuotraukas iš kitų svetainių;

7.8. Atskleisti prisijungimus duomenis prie savo asmeninės paskyros aukcionas.lt Platformoje. Paaiškėjus aplinkybei, kad prisijungimo prie asmeninės paskyros duomenys

7.9. Perduoti asmeninę paskyrą bei teisę ja naudotis kitiems asmenims be aukcionas.lt sutikimo;

7.10. Platinti virusus ar kitas technologijas, kurios gali pakenkti Platformos veikimui arba kitų Platformos naudotojų interesams;

7.11. Naudoti robotus, duomenų gavybos, generavimo ar rinkimo įrankius, taip pat kitas automatizuotas priemones, kurių paskirtis, informacijos rinkimas ne pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo tikslais;

7.12. Kaupti ar kitaip naudoti informaciją apie kitus Platformos naudotojus be jų sutikimo, šis ribojimas netaikomas tais atvejais, kai saugomi kitos pirkimo-pardavimo sutarties šalies asmens duomenis pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslais;

7.13. Pažeisti kitų asmenų autorines teises, intelektinės nuosavybės teises, be sutikimo naudoti kitų asmenų prekės ženklą, pažeisti patentus;

7.14. Prekiauti el. cigaretėmis ir jų pildomosiomis talpyklomis, vaistais, gyvūnų ir žmonių organais, psichotropinėmis medžiagomis (narkotikais, alkoholiu, medžiagomis, naudojamomis kaip pakaitalas narkotikams)

7.15. Vykdyti kitą LR teisės aktais uždraustą veiklą;

 1. MOKĖJIMAS UŽ NAUDOJIMĄSI AUKCIONAS.LT PLATFORMOS PASLAUGOMIS

8.1. Aukcionas.lt netaiko Pirkėjams jokių mokesčių už naudojimąsi Platformos paslaugomis. Sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas gali prašyti Pirkėjo sumokėti už prekių siuntimą ar sumokėti kito pobūdžio mokesčius. Informuojame, kad tokius mokesčius taiko Pardavėjai, o ne aukcionas.lt.

8.2. Pardavėjai moka aukcionas.lt mokestį tik už sėkmingą prekės pardavimą, t. y. prekės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Pardavėjams nėra taikomas mokesti su parduodamos prekės skelbimo Platformoje patalpinimą.

8.3. Už sėkmingą prekės pardavimą per Platformą, Pardavėjas turi sumokėti aukcionas.lt 0 proc. nuo parduotos prekės kainos, nurodytos skelbime (toliau – Sėkmės mokestis). Siekiant išvengti sukčiavimo ir manipuliavimo mokėtino Sėkmės mokesčio dydžiu, Sėkmės mokestis skaičiuojamas nuo kainos, kurį yra nurodyta skelbime, o ne nuo realios prekės pirkimo-pardavimo kainos, dėl kurios Pirkėjas ir Pardavėjas faktiškai susitarė. Nustačius, kad Pardavėjas ženkliai sumažino prekės kainą skelbime prieš pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą ar įkėlė naują tokios pačios prekės skelbimą su mažesne kaina, bus laikoma, kad toks sumažinimas atliktas siekiant neteisėtai sumažinti mokėtiną Sėkmės mokestį. Tokiu atveju Sėkmės mokestis bus apskaičiuojamas nuo pirminės Prekės kainos, nurodytos skelbime.

8.4. Aukcionas.lt bet kuriuo metu gali pakeisti nustatytą Sėkmės mokesčio dydį. Skelbimai įkelti Platformoje iki Sėkmės mokesčio pakeitimo bus apmokestinami pagal jų įkėlimo metu taikytą Sėkmės mokestį. Tokiems skelbimams naujas Sėkmės mokestis bus taikomas po skelbimų atnaujinimo ar redagavimo.

 1. PARDUODAMŲ PREKIŲ SKELBIMŲ TURINYS

9.1. Kiekvienas Pardavėjas yra atsakingas už jo parduodamų prekių skelbimų turinį.

9.2. Aukcionas.lt nustačius, kad Pardavėjo skelbimas neatitinka Taisyklių sąlygų, bendrųjų sąžiningos konkurencijos ir verslo vykdymo sąlygų, ar geros moralės principų, turi teisę užblokuoti skelbimo rodymą Platformoje iki jo ištaisymo arba tokį skelbimą pašalinti.

9.3. Aukcionas.lt stengiasi sukurti rinką, kurioje Pirkėjai galėtų rasti tai, ko jie ieško. Todėl paieškos ir naršymo rezultatų sąrašų išvaizda ar pateikimas priklauso nuo daugybės veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant: Pirkėjo vietos, paieškos užklausos, naudojamos naršyklės ir istorijos, Prekės vietos, kainos ir pristatymo kainos, skelbimo pabaigos laiko, naudotojo užklausos aktualumo, Pardavėjo veiklos istorijos, išsamaus Pardavėjo įvertinimo, atsiliepimų ir skelbimų, atitinkančių Pirkėjo užklausą, skaičiaus.

 1. PIRKIMO SĄLYGOS

10.1. Sudarydami pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtinate, kad išanalizavote prekės aprašymą, skelbimo turinį, kitas prekės pardavimo sąlygas.

10.2. Prekės pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Platformoje patvirtina pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą.

10.3. Jei prekės siuntimas yra papildomai apmokestinamas ir tai nurodyta skelbime, pirkdamas prekę sutinkate apmokėti prekės siuntimo išlaidas.

10.4. Jei parduodama prekė turi būti registruojama, Platformoje sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis nėra tinkama sutartis, kurį turi būti pateikta registrui. Tokiu atveju Pirkėjas ir Pardavėjas tarpusavyje suderina LR teisės aktuose nustatytos formos perkamos prekės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą.

10.5. Pirkėjas ar Pardavėjas neturi teisės atšaukti sudarytos prekės pirkimo-pardavimo sutarties be kitos šalies sutikimo. Prekės pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimas nepanaikina Pardavėjo pareigos sumokėti aukcionas.lt Sėkmės mokestį.

 1. TARPTAUTINIS PIRKIMAS-PARDAVIMAS

11.1. Platforma gali naudotis visi to pageidaujantys asmenys, kurie atliko registracijos procedūrą ir gavo teisę naudotis Platforma, nepriklausomai nuo jų rezidavimo valstybės.

11.2. Šalys patvirtina, kad Platformoje sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys yra sudaromos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl turi atitikti LR teisės aktų reikalavimus.

11.3. Pardavėjai turi teisę pasirinkti ar sutinka sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis su ne Lietuvos Respublikoje reziduojančiais asmenimis ir siųsti jiems prekes. Pardavėjo atsisakymas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su ne Lietuvos Respublikoje reziduojančiu asmeniu negali būti laikomas diskriminacija. Tokia teisė Pardavėjui nustatoma atsižvelgiant į sudėtingą prekių siuntimo ir/ar susigrąžinimo procedūrą, taip pat sudėtingą ginčų sprendimo tvarką.

 1. SKELBIMŲ TURINYS IR AUKCIONAS.LT TEISĖ JUO NAUDOTIS

12.1. Talpindami prekių skelbimus Platformoje, nurodydami informaciją apie prekes ir kitą informaciją, Pardavėjas suteikia aukcionas.lt neišimtines, tarptautines, neatlygintinas, neatšaukiamas, sublicencijuojamas (per kelis lygmenis) teises naudotis visomis intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios yra Pardavėjo patalpinto skelbimo turinyje. Aukcionas.lt gali šiuo turiniu naudotis teikdamas, plėtodamas, reklamuodamas savo paslaugas dabar ir ateityje. Kiek tai neprieštarauja LR teisės aktams, Pardavėjas atsisako savo intelektinės nuosavybės teisių į šį skelbimų turinį, susijusį su aukcionas.lt, šių teisių perėmėjų Paslaugų teikimu, plėtra ir reklama.

12.2. Pardavėjas garantuoja, kad yra savininkas arba jam yra suteikta teisė naudotis skelbimuose nurodytu turiniu, kurį Platformoje patalpino Pardavėjas. Pardavėjas garantuoja, kad jo skelbimuose nurodytas turinys yra tikslus, išsamus, atitinkantis prekės faktinę būklę. Pardavėjas garantuoja, kad naudojantis bet kokiu skelbimuose nurodytu turiniu aukcionas.lt, Pirkėjai ar kiti asmenys, sudarę su aukcionas.lt sutartį, nepažeis jokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių.

12.3. Aukcionas.lt neprisiima jokios atsakomybės už Pardavėjo arba trečiųjų šalių pateiktą turinį, kuris yra naudojamas Platformoje patalpintuose skelbimuose.

12.4. Aukcionas.lt stengiasi užtikrinti, kad prekių aprašymas ir skelbimų turinys maksimaliai atitiktų realią situaciją, tačiau aukcionas.lt negali užtikrinti, kad skelbimų turinys nebus netikslus, neišsamus ar apgaulingas. Aukcionas.lt suvaldyti šią riziką siekia leisdama Platforma naudotis tik registruotiems Pardavėjams. Tačiau tai neturi būti suprantama, kad Platformoje negali pasitaikyti sukčiavimo ir apgavystės atvejų.

12.5. Pirkėjas patvirtina, kad supranta, jog aukcionas.lt neatsako už trečiųjų asmenų sukurtų skelbimų turinio patikimumą, išsamumą ir/ar tikrumą. Pirkėjui kilus abejonių dėl Pardavėjo veiksmų ir parduodamų prekių tikrumo, Pirkėjas turėtų prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį kreiptis į aukcionas.lt ir pateikti kilusias abejones. Gavę papildomą informaciją, aukcionas.lt papildomai peržiūrėtų Pardavėjo registracijos duomenis ir esant poreikiui imtųsi papildomų priemonių Pardavėjo keliamos rizikos patikrinimui ir/ar sumažinimui.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

13.1. Aukcionas.lt tvarko asmens duomenis laikydamasi Asmens duomenų tvarkymo politikoje nustatytų reikalavimų.

13.2. Pirkėjai ir Pardavėjai prieš pradėdami naudotis Platforma turi susipažinti su Asmens duomenų tvarkymo politika ir patvirtinti, kad sutinka su joje nustatyta asmens duomenų tvarkymo tvarka.

13.3. Asmens duomenys kitiems asmenims gali būti perduodami tik Asmens duomenų tvarkymo politikoje nustatytais atvejais ir tvarka. Dažniausiai aukcionas.lt turimi Pirkėjų ir Pardavėjų Asmens duomenys yra atskleidžiami pirkimo-pardavimo sutarties šalims viena apie kitą.

 1. PREKIŲ SIUNTIMAS

14.1. Kiekvienas Pardavėjas turi teisę nustatyti ar jis sutinka siųsti prekes Pirkėjui ar galimas tik prekių atsiėmimas tiesiogiai iš Pardavėjo.

14.2. Jei Pardavėjas sutinka siųsti prekę Pirkėjui, Pardavėjas ir Pirkėjas turi susitarti dėl prekės siuntimo kainos, jei Pardavėjas pageidauja gauti atlygį už prekės siuntimą.

14.3. Aukcionas.lt rekomenduoja siųsti prekes registruota siunta arba naudojantis kurjerių paslaugomis. Tokia rekomendacija teikiama siekiant sumažinti prekės praradimo galimybę.

14.4. Aukcionas.lt rekomenduoja tinkamai supakuoti siunčiamas prekes, ypač lengvai dūžtančias, kad būtų išvengta nenumatytų nuostolių, taip pat apsvarstyti siunčiamos prekės draudimo galimybę.

14.5. Aukcionas.lt nedalyvauja prekių siuntimo procese, neatsako už prekių pristatymą ir/ar praradimą.

 1. APMOKĖJIMAS UŽ ĮSIGYTAS PREKES

15.1. Visais atvejais už perkamą prekę Platformoje mokėjimas turi būti atliktas į aukcionas.lt Paysera atidarytą techninę sąskaitą.

15.2. Pirkėjui ir Pardavėjui sudarius pirkimo-pardavimo sutartį bei Pirkėjui sumokėjus prekės kainą į aukcionas.lt Paysera atidarytą techninę sąskaitą, Šalims bus atskleisti aukcionas.lt turimi kitos Šalies duomenys – vardas, pavardė, pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris, kurių pagalba Šalys toliau galės komunikuoti viena su kita dėl pirkimo-pardavimo sutarties tolimesnio vykdymo.

15.3. Aukcionas.lt, gavęs mokėjimą už Platformoje parduotą prekę, perves gautą sumą iš jos atskaitęs Sėkmės mokestį Sutartyje nustatyta tvarka Pardavėjui į jo Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

15.4. Šalims griežtai draudžiama atskleisti ar kitu būdu perduoti savo kontaktinę informaciją kitai Šaliai. Nustačius tokį faktą, Pardavėjas privalės sumokėti Sėkmės mokestį apskaičiuotą nuo prekės, kurią ketino pirki Pirkėjas, o tokiems atvejams pasikartojus, Pardavėjas ar Pirkėjas bus šalinami iš Platformos.

15.5. Pirkėjas ar Pardavėjas, gavęs kitos Šalies pasiūlymą sudaryti pirkimo-pardavimo sandorį dėl Platformoje parduodamos prekės nesinaudojant Platforma, privalo apie tokį pasiūlymą informuoti aukcionas.lt. Jei bus nustatytas tokio pasiūlymo faktas, tačiau nei Pirkėjas, nei Pardavėjas apie tai neinformuos aukcionas.lt, aukcionas.lt nepriklausomai nuo to, kuri Šalis pateikė tokį pasiūlymą, Taisyklėse nustatytą atsakomybę turi teisę taikyti tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui.

15.6. Platformoje Pardavėjai savo rekvizitus ir prekinį ženklą parduodamų prekių skelbimuose galės skelbti tik tuo atveju, jei tarp aukcionas.lt ir Pardavėjo bus sudaryta atskira partnerystės sutartis, suteikianti tokią teisę Pardavėjui ir nustatanti iš to kylančias Pardavėjo ir aukcionas.lt teises ir pareigas.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ NUTRAUKIMAS

16.1. Aukcionas.lt nedalyvauja prekių grąžinimo ir pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimo procese ir nereguliuoja šių procesų vykdymo. Aukcionas.lt gali padėti Pirkėjui ar Pardavėjui susitarti dėl prekių grąžinimo ir pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo.

16.2. Kokybiškos ir skelbimų turinį atitinkančios prekės gali būti grąžinamos ar jų pirkimo-pardavimo sutartys nutraukiamos tik Pardavėjui sutinkant ir/ar LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

16.3. Jei Pardavėjas pardavė prekę, kuri neatitinka skelbime nurodytos informacijos arba yra sugadinta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybines institucijas dėl jo teisių ginimo (valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teismas).

16.4. Tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas turi teisę informuoti aukcionas.lt apie nepagrįstus kitos pirkimo-pardavimo sutarties Šalies reikalavimus ar neteisėtai vykdomą veiklą. Aukcionas.lt atliks vidinį patikrinimą ir nustatęs, kad Pirkėjas ne pirmą kartą reiškia Pardavėjams nepagrįstus reikalavimus, arba dėl Pardavėjo parduodamų prekių yra pateikta ir kitų Pirkėjų skundų, gali apriboti teisę šiems asmenims naudotis Platforma. Aukcionas.lt skatina informuoti apie kilusius incidentus, kadangi tokiu būdu bus paprasčiau nustatyti ir apriboti galimybę nesąžiningiems asmenims naudotis Platforma, tuo pačiu sukuriant sąžiningus asmenis vienijančią bendruomenę bei saugią terpę pirkimo-pardavimo sutartims elektroninėje erdvėje sudaryti.

 1. ATSAKOMYBĖ

17.1. Už Taisyklių pažeidimą taikoma Taisyklėse nustatyta atsakomybė.

17.2. Pardavėjams papildomai taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė už netinkamai vykdomus arba nevykdomus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

17.3. Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio atsakomybė atitinka nustatytą LR teisės aktuose.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Aukcionas.lt nesprendžia Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio ginčų.

18.2. Aukcionas.lt ir Pirkėjų ar Pardavėjų teisiniams santykiams taikoma ir ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

18.3. Aukcionas.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai informuodamas Platformos naudotojus pranešimu Platformoje ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pakeistų Taisyklių įsigaliojimo dienos. Nesutinkantys su Taisyklių pakeitimu Pirkėjai ar Pardavėjai turi ištrinti savo asmenines paskyras ir nutraukti naudojimą Platforma.

18.4. Aukcionas.lt laikys, kad Pirkėjai ir Pardavėjai sutinka su Taisyklių pakeitimu, jei po Taisyklių įsigaliojimo Pirkėjo ar Pardavėjo asmeninė paskyra nebus ištrinta.

18.5. Taisyklėse naudojami skyrių pavadinimai naudojami tik tam, kad būtų paprasčiau naudotis Taisyklėmis. Skyrių pavadinimai neturi reikšmės Taisyklių aiškinimui.

18.6. Aukcionas.lt tam tikrų teisių neįgyvendinimas konkrečiu atveju nereiškia tokių teisių atsisakymo. Aukcionas.lt turi teisę ir savarankiškai sprendžia kaip naudotis jo turimomis teisėmis.